Advokátska kancelária JUDr. Jozef Herbulák

Advokát

JUDr. Jozef Herbulák

Štúdium práva ukončil vykonaním štátnej skúšky a obhajobou diplomovej práce na tému „Konanie o dedičstve“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po podrobení sa rigoróznej skúške a obhajobe doktorskej práce na tému „Zmenky“ mu bol na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity udelený akademický titul JUDr. Prax advokátskeho koncipienta absolvoval v advokátskej kancelárii JUDr. Kataríny Pössovej v Bratislave a po zložení advokátskej skúšky s výborným prospechom bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 4679.

V súčasnosti vykonáva samostatnú advokátsku prax v Trenčíne, kde poskytuje právnu pomoc a zastupovanie klientov pred súdom v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach, ako aj obhajobu v trestnom konaní. V roku 2006 bol ministrom spravodlivosti SR menovaný za súdneho prekladateľa z nemeckého jazyka. Je zapísaný v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc vo veci medzinárodných únosov detí.

JUDr. Jozef Herbulák