Advokátska kancelária JUDr. Jozef Herbulák

Odmena advokáta

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Podľa platnej advokátskej tarify je možné dohodnúť niektorú z týchto druhov odmeny:

Paušálna odmena

Môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, prípadne za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Hodinová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.